145

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺒﺎﺵ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ
ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﺸﻮ ..
ﮐﻤـــﯽ ﻣﻨﻄــﻘﯽ ﺑــﺎﺵ !...

ﻗﯿﺼﺮ ﺍﻣﯿﻦ ﭘﻮﺭ

/ 2 نظر / 16 بازدید
Ahmad

چه بدن این طور آدما [ناراحت]