90

در درستی فرمول ها که شکی نیست؛

مشکل از آنجا آغاز می شود که ...

از ابتدا، راه را اشتباه آمده باشیم!!!

/ 3 نظر / 14 بازدید
فرزانه

[متفکر] اوهوم خب...

دخترک عاشق

سلام هانی جون شرمنده نمیام بهت سر بزنم. آخه امسال کنکور دارم ونمی یام نت. بعد کنکور میام و می ترکونم. حتما بازم بهت سر می زنم[ماچ][لبخند][ماچ]