103

مرگ...

خیلی بهمون نزدیکه

_______________________________________________________________

درست وقتی که فکرشو نمی کنیم بهمون نزدیک میشه! اونقد آروم که حتی خودمونم صداشو نمی شنویم و از دیگران می شنویم که کنار گوشمون داشته زمزمه می کرده "زیاد وقت نداری! زودتر به خودت بیا و کارای اشتباهی که کردی رو درست کن".

کاش بشنویم

/ 4 نظر / 3 بازدید
solmaz

یه وقتایی فقط حس میکنم نزدیکه! بقیه اوقات به نظرم مال همسایه ست! میدونم اشتباهه اما...![نیشخند]

مهسا

[نگران][نگران]

ساناز(دخترک عاشق)

.......♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ .................................

فرزانه

این قافله ی عمر عجب می گذرد.......... بدجور درگیرشم......کاش تأثیرگذار باشه! ممنون از تذکر بجات آجی! [گل]