"احتمال زندگی.... 23٪ "

عدد زندگی من 23

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
12 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
6 پست
دعا
1 پست
آرزو
1 پست
رمضان
1 پست
خوشبختی
1 پست
سقوط
1 پست
خدا
1 پست
گذشته
1 پست
پا
1 پست
عید
2 پست
ارزش
1 پست
ظلم
1 پست
خوب
1 پست
بد
1 پست
رفتار
1 پست
آستین
1 پست
الا
1 پست
وطن
1 پست
بای_بای
1 پست
سفر
1 پست
دل
1 پست
نیاز
1 پست
آروم
1 پست
سعید
1 پست
مبارک
1 پست
فطر
1 پست
فراموشی
3 پست
ضربه
2 پست
قدردانی
1 پست
سادگی
1 پست
حساب
1 پست
انتقام
1 پست
شرایط
1 پست
حقیقت
1 پست
امتحان
2 پست
درس
1 پست
معضل
2 پست
انتظار
1 پست
رشته
1 پست
سلام
1 پست